De Ring

Rond 1800 bestond dit alleen uit het noord-deel van de ring. De ring was bereikbaar vanaf de westzijde.

De doorgaande weg of hoofd-route liep door vanaf het Westeinde naar het Oosteinde.
Het ring-gedeelte tussen de nummers 1 - 9 werd pas later aangelegd (na ca 1890).

1911

De Ring, behalve het middendeel van de doorgaande route, werd verhard, waarschijnlijk middels sintels, rond 1911, tegelijkertijd met de weg van Roden naar Leutingewolde. De doorgaande middenweg werd niet verhard en verloor haar functie.

In 1925 werd door de gemeenteraad besloten om "de weg door Leutingewolde" als sintelweg met basalt te verharden. Op de kaart van 1926 is dit deel deels, d.w.z. linksom tot en met splitsing Oosteinderlaan, verhard aangegeven.
In 1935 werd ook het oostelijke deel van de Ring op de Topografische kaarten als verhard aangegeven.

Einde jaren dertig

Einde jaren dertig werd verdere verharding van deze weg besproken.
In 1939 werd besloten, dat de gemeente de weg in eigendom kreeg en het onderhoud voorzag. Er werd hier over de asphaltering vermeld: "Alle eigenaren van gronden hebben hun medewerking toegezegd, komende zomer kan asphaltering (worden uitgevoerd).
Op de gemeentebegroting is 1500 gulden gevoteerd."

1939

In mei 1939 zou direct worden begonnen "met de aanvoer van grint en oude klinker, terwijl tevens de teer langs den weg is gebracht".
Maar in november blijkt dat "Aangaande den weg door Leutingewolde, die al zoo vaak van zich heeft doen spreken, thans kan worden medegedeeld, dat het teeren van den weg niet is gereed gekomen.Men kan gevoeglijk aannemen dat dit wel de laatste winter is dat de weg zoo slecht is.".

Uiteindelijk is in juni 1940 "den verbetering van den weg door Leutingewolde gereed gekomen. De weg ziet er thans keurig uit en de bewoners zullen er veel genot van ondervinden".

Na 1950

Ondanks de verbeteringen werd in 1954, 1956, 1964 en 1965 de weg nog door de gemeente afgesloten vanwege opdooi.

Westeinde

Het Westeinde lijkt gelijktijdig met de Ring in 1911 gesinteld.
Volgens de kaarten is deze weg ook rond 1940 verhard, ook samen met de Ring.

Oosteinde

Vroeger liep hier al een pad langs de Haarvenen richting de Foxwolder Tocht.
Het Oosteinde is altijd onverhard gebleven. Wel is het gesinteld geworden, waarschijnlijk ook rond 1915.
De oude middenweg, niet meer in gebruik en al bijna overwoekerd ...


Het Oosteinde nu.