Oosteinderlaan

Dit was lang een slecht en moeilijk begaanbaar pad. Deze weg gaat door een vrij kaal gebied, slechts her en der staan wat losse bomen: van een laan is dus geen sprake.

Vroeger was er een klein natuurlijk pad (geen weg) langs de Molensloot en Jarrense Gouwe naar en langs de molen bij het Leekstermeer. In mijn tijd (ca 1970) ging mijn vader hier ook nog wel langs om hooi in de Jarrens te halen, er lag een houten brug of overgang vlakbij de oude plaats van de molen. Er lag al een pad dat liep tot waar nu de weg verhard is. Nu heet dit de Oosteinderlaan, alhewel er geen bomen zijn te bekennen.
De Oosteinderlaan gaat (ging) uiteindelijk over in de weg naar en verder in de Bolmert.

1925

In 1925 werd een commissie ter voorbereiding van de verbetering van deze weg ingesteld, bestaande uitA. Willems, F. Venema, L. Stel, M.G. Vroom en S. Aukema. De kosten van de weg zouden worden betaald uit het belasten van de omliggende hooilanden met 2 gulden per hectare.
In de jaren daarna werd er regelmatig gesproken over verharding van deze weg. Uiteindelijk kwam men in 1937 tot een overeenkomst, dit ook met de betrekking tot het afstaan van grondstukken ten behoeve van de benodigde verbreding. De gronden werden gratis afgestaan, evenals het benodigde zand voor de aanleg van de verharding. De kosten waren voor de gemeente, eventuele overige kosten kwam voor de belendende landeigenaren.
De weg zou 7 meter breed worden, met een door keien afgescheiden fietspad van 1.25 m breed. De werkzaamheden wil men aanvangen na de oogsttijd.

1938

In 1938 is alles rond financieel rond, behalve de Rijkssubsidie voor zandwegverbeteringen.
Het duurt dan blijkbaar nog tot november 1939, want het Rijk eist aanvullend, dat het onderhoud van deze weg verzekerd moet zijn. Besloten wordt, dat de gemeente de weg en de weg voorlangs den esch in eigendom neemt en het onderhoud voorziet. Tegen deze overneming hebben de betrokken eigenaren geen bezwaar.
Er is een subsidie van den Rijksdienst voor de Werkverschaffing van maximum 2950 gulden, de aangelanden moeten de bijkomende kosten van 530 gulden betalen.
De voorgenomen verbetering "zal bij wijze van werkverschaffing worden uitgevoerd en met steun van het werkloosheidssubsidiefonds". Men is bereids met den werkzaamheden aangevangen.

Oprichting van de commissie ter voorbereiding van de wegverbetering


Het begin ...


en het einde van de laan.